"DON'T BLAME THE WILD ONE!"
12" Orange vinyl by Ena Mori